آژانس های ارومیه

  • درنا تور

آدرس: ارومیه ، بلوار مدرس خ همافر2

تلفن: 04413341888

نمابر: 04413466747

پست الکترونيک:    dornatour@hotmail.com

  • دنیای فراز

آدرس: ارومیه ، خ دانشکده روبروی موزه نبش کوچه 6

تلفن: 044134437633449961

نمابر: 04413466442

پست الکترونيک:    info@donyayefaraz.com

  • شمش ارومیه

آدرس: ارومیه ، خ باکری نبش کوی وکیل باشی

تلفن: 044122346612234362

نمابر: 04412228329

پست الکترونيک:    info@shamstour.com

  • اسپوتا

آدرس: ارومیه ، چهارراه دانشکده جنب کنسولگری ترکیه پ 32

تلفن: 04413455555

نمابر: 04413455551

پست الکترونيک:    espoota2000@yahoo.com

  • یعقوبی

آدرس: ارومیه ، میدان امام حسین خ سرداران 2 روبروی مسجد مهدی القدم پ 42/2

تلفن: 044122247482243313

نمابر: 04412242445

پست الکترونيک:    info@touristtaghov81.com