آژانس های بابل

  • شمال پرواز

آدرس:      بابل ، خ شهید طبرسی روبوری بانک مسکن

تلفن:        ۰۱۱۱-۲۲۹۲۰۴۰-۲۲۲۲۳۳۱

نمابر:       ۰۱۱۱-۲۲۲۲۲۲۱

پست الکترونیک:    shomalparvaz@babolnet.com

  • جهان نما

آدرس:      بابل ، خ مدرس جنب گنجینه

تلفن:        ۰۱۱۱-۲۲۹۴۰۰۰

نمابر:       ۰۱۱۱-۲۲۹۱۰۱۶

پست الکترونیک:    jahannamababol@yahoo.com

  • همسفران

آدرس:      بابل ، خ نواب صفوی جنب مدرسه زبان شکوه

تلفن:        ۰۱۱۱-۲۲۵۴۹۲۴

نمابر:       ۰۱۱۱-۲۲۵۶۳۳۳

پست الکترونیک: