آژانس های ارومیه

  • درنا تور

آدرس: ارومیه ، بلوار مدرس خ همافر۲

تلفن: ۰۴۴۱-۳۳۴۱۸۸۸

نمابر: ۰۴۴۱-۳۴۶۶۷۴۷

پست الکترونیک:    dornatour@hotmail.com

  • دنیای فراز

آدرس: ارومیه ، خ دانشکده روبروی موزه نبش کوچه ۶

تلفن: ۰۴۴۱-۳۴۴۳۷۶۳-۳۴۴۹۹۶۱

نمابر: ۰۴۴۱-۳۴۶۶۴۴۲

پست الکترونیک:    info@donyayefaraz.com

  • شمش ارومیه

آدرس: ارومیه ، خ باکری نبش کوی وکیل باشی

تلفن: ۰۴۴۱-۲۲۳۴۶۶۱-۲۲۳۴۳۶۲

نمابر: ۰۴۴۱-۲۲۲۸۳۲۹

پست الکترونیک:    info@shamstour.com

  • اسپوتا

آدرس: ارومیه ، چهارراه دانشکده جنب کنسولگری ترکیه پ ۳۲

تلفن: ۰۴۴۱-۳۴۵۵۵۵۵

نمابر: ۰۴۴۱-۳۴۵۵۵۵۱

پست الکترونیک:    espoota2000@yahoo.com

  • یعقوبی

آدرس: ارومیه ، میدان امام حسین خ سرداران ۲ روبروی مسجد مهدی القدم پ ۴۲/۲

تلفن: ۰۴۴۱-۲۲۲۴۷۴۸-۲۲۴۳۳۱۳

نمابر: ۰۴۴۱-۲۲۴۲۴۴۵

پست الکترونیک:    info@touristtaghov81.com