آژانس های ساری

  • بوی گلسار

آدرس: ساری ، بلوارطالقانی روبروی پمپ بنزین ساری

تلفن: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۵۱۵

نمابر: ۰۱۵۱-۳۲۴۳۲۶۹

پست الکترونیک:    golsar@yahoo.com

  • تیرنگ

آدرس:      ساری، خ شیخ طبرسی کدپستی۴۸۱۶۴

تلفن:        ۰۱۵۱-۲۲۲۹۶۵۶

نمابر:       ۰۱۵۱-۲۲۲۷۹۷۳

پست الکترونیک:    Tirengsari@yahoo.com