آژانس های قائم شهر

  • آیناز

آدرس: قائم شهر ، خ ساری نرسیده به حج و اقاف

تلفن: ۰۱۲۳-۳۲۳۲۲۳۳-۳۲۳۵۱۶۴

نمابر: ۰۱۲۳-۳۲۳۵۱۶۴

پست الکترونیک:

  • گشت جواهری

آدرس: قائم شهر ، میدان طالقانی خ ساری چهارراخ فرهنگ

تلفن: ۰۱۲۳-۲۲۲۷۰۰۰

نمابر: ۰۱۲۳-۲۲۲۷۰۰۰

پست الکترونیک:

  • کایر

آدرس: قائم شهر ، خ ساری روبروی پارک شهر

تلفن: ۰۱۲۳-۳۲۳۹۰۹۰-۱

نمابر: ۰۱۲۳-۳۲۳۹۰۹۰

پست الکترونیک: