آژانس های قزوین

  • دهخدا

آدرس: قزوین ، خ بلوارشمالی نرسیده به چهارراه بلواز کوچه ۲۸ دیانت

تلفن: ۰۲۸۱-۳۳۲۶۶۰۴-۳۳۲۶۶۰۱

نمابر: ۰۲۸۱-۳۳۴۴۴۸۵

پست الکترونیک:    dehkoda_Qazvin@yahoo.com

  • آرش سفر

آدرس: قزوین ، خ حلال اهمر روبروی دبیرستان پاسداران پ ۲۲

تلفن: ۰۲۸۱-۲۲۲۳۲۹۶-۲۲۲۲۲۶۰

نمابر: ۰۲۸۱-۲۲۲۶۷۱۷

پست الکترونیک:

  • زرین عقنا

آدرس: قزوین ، خ طالقانی نرسیده به پل

تلفن: ۰۲۸۱-۲۲۳۰۰۰۱

نمابر: ۰۲۸۱-۲۲۲۱۰۴۳

پست الکترونیک:    angha_qazvin@yahoo.com

  • معراج

آدرس: قزوین ، سه راه خیام داخل کوچخ چلوکبابی یاس

تلفن: ۰۲۸۱-۲۲۲۱۱۱۱-۲۲۲۳۴۶۲

نمابر: ۰۲۸۱-۲۲۳۱۱۱۳

پست الکترونیک:

  • یادگار

آدرس: قزوین ، خ خیام شمالی جنب بانک ملت شماره ۴۳۵

تلفن: ۰۲۸۱-۳۳۴۷۷۷۷-۳۳۳۸۱۴۳

نمابر: ۰۲۸۱-۳۳۴۲۳۰۱-۳۳۳۳۳۲۰

پست الکترونیک:    yadegar_qazvin@yahoo.com

  • مینوگشت

آدرس: قزوین، خ نواب شمالی,۱۰۰متربالاترازراهنمائی ورانندگی روبروی مدرسه راهنمائی ابوترابی

تلفن: ۰۲۸۱-۳۳۲۵۸۲۴-۳۳۲۵۸۴۲

نمابر: ۰۲۸۱-۳۳۳۲۰۹۴

پست الکترونیک: