آژانس های قم

  • شاهین تور

آدرس: قم ، بلوار امین جنب هواپیمائی هما

تلفن: ۰۲۵۱-۲۹۳۲۷۹۷-۱۱

نمابر: ۰۲۵۱-۲۹۳۲۷۹۸

پست الکترونیک:    shahintour@samapardaz.com

  • اعتماد

آدرس: قم ، ابتدای ۴۵ متری صدوق فلکه شهید مفتح ( امتحان رانندگی )

تلفن: ۰۲۵۱-۲۹۳۴۰۵۰

نمابر: ۰۲۵۱-۲۹۳۴۰۵۰

پست الکترونیک:    etemad_travel_agancy@yahoo.com

  • هدیه تور

آدرس: قم، ۴۵متری صدوقی نبش کوچه ۱۴

تلفن: ۰۲۵۱-۲۹۲۷۱۸۹-۹۰

نمابر: ۰۲۵۱-۲۹۰۹۴۴۰

پست الکترونیک:    Hediyehtour@aalulmayt.org

  • فرازتور

آدرس: قم، بلوارامین بعدازراهنمائی ورانندگی مقابل ۲۰متری گلستان

تلفن: ۰۲۵۱-۲۹۳۵۹۳۱-۲۹۳۶۹۴۷

نمابر: ۰۲۵۱-۲۹۳۳۳۱۴

پست الکترونیک: